สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล FIDIC” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ให้กับกลุ่มสมาชิก วปท. และบุคคลภายนอก ทั้งนี้ในปัจจุบันวิศวกรไทยยังมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความสามารถอีกมากในการบริหารสัญญาและการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมในระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินนานาชาติ เช่น ธนาคาเพิ่อการพัฒนาแห่งเอเซีย (Asian Development Bank) และธนาคารโลก (World Bank) บุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้ในประเทศไทยมีจำนวนจำกัดทั้งๆที่มีความต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ความเข้าใจต่องานบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างมีความสำคัญต่อการทำงานวิชาชีพวิศวกรรมทั้งในประเทศและการออกไปทำงานต่างประเทศ โดยหลักสูตรที่ 2 (Module 1) เป็นหลักสูตรการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการก่อสร้างวิศวกรรม และหลักสูตรที่ 3 (Module4) เป็นหลักสูตรการบริหารและการดำเนินการในเชิงปฎิบัติของสัญญาโครงการวิศวกรรม ทั้งนี้ วปท. ได้นำหลักสูตรมาตรฐานของสหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (International Federation of Consulting Engineers หรือ FIDIC) ที่มีการก่อตั้งมากว่า 100ปี และมีประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 100 ประเทศ หลักสูตรมาใช้ในการอบรมหลักสูตรนี้โดยเป็นการอบรมภาคภาษาไทย

ทั้งนี้ วปท. ขอเรียนเชิญสมาชิก วปท. และบุคคลภายนอก เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ท่านใดสนใจสามารถส่งใบตอบรับ หรือสำรองที่นั่งได้ทีสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ทางโทรสาร. 02-935-6441 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข.0-2935-6440, 0-2949-0651, 0-2934-5261 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ) รับจำนวน 50 ท่านเท่านั้น เต็มแล้วเต็มเลย