Remarkable Condominium @ Soonvijai

โครงการ Remarkable Condominium @ Soonvijai ของบริษัท เอเบิ้ล แอสแสท จำกัด โครงการตั้งอยู่บริเวณ ศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรี 47 ลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 87 Unit