The Pine Hua Hin

การบริหารและงานควบคุมการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม จำนวน 5 อาคาร สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (Fitness) และอาคารสูง 2 ชั้น 1 อาคาร (Sale Office) ภายในอาคารประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัยจำนวน 66 ห้อง มีห้องพักแบบต่างๆ จำนวน 19 แบบ สระว่ายน้ำและ พื้นที่ส่วนกลาง ตั้งอยู่บริเวณ เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์