TULIP SQUARE CONDOMINUIM

การบริหารและงานควบคุมการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม จำนวน 7 อาคาร สูง 8 ชั้น โดยก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานตกแต่งภายใน ตั้งอยู่บริเวณ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร